fbpx

Ubbe

Kategorier
Viden

Ventilation på arbejdspladser

 ”Bygninger skal ventileres for at sikre, at beboere og brugere af bygninger har et acceptabelt indeklima”

Denne sætning indleder Bygningsreglementets vejledning om ventilation (link). Hos UBBE mener vi dog ikke at bygninger kun skal besidde et acceptabelt indeklima.

Når vi arbejder med projektering af ventilation, er det vigtigt at vi overdrager bygbare løsninger der giver de mest optimale omgivelser for beboere og brugere – samtidig med at løsningen fokuserer på bygningens sundhed. De løsninger vi skaber, tager udgangspunkt i en helhedsforståelse for bygningen, bygningens brugere og bygningens fremtid.

Udfordringer i kontormiljøer

Arbejdstilsynets regler for temperatur på kontorer er 20-22 grader, hvor temperaturen ikke må overstige 25 grader. I store kontorrum, hvor den interne varmebelastning kan være høj, og hvor der, måske, er store glasfacader, kan det give udfordringer. Undersøgelser viser at produktiviteten kan falde med op til 15 % på grund af et dårligt indeklima. Dårligt indeklima giver koncentrationsbesvær, og medfører en række gener der kan give general utilpashed hos brugere på en arbejdsplads.

Faktorer der har en betydning når der skal udarbejdes en løsning:

Der er mange faktorer der spiller ind, når der udarbejdes ventilationsløsninger. Her skal der bl.a. tages hensyn til bygningers indbyrdes placering, dominerende vindretning og trafik. Derudover kan f.eks.  opvarmning af sorte tage også spille en betydelig rolle.

Det kræver omfattende byggeteknisk viden at kunne inddrage alle de faktorer der har betydning for at skabe den rigtige ventilationsløsning for en bygning.

Sådan kan UBBE hjælpe dig:

Ventilation er ikke bare luft for os. Vi har et team af specialister, der udarbejder løsninger til mange forskellige projekter – alle med afsæt i at skabe de mest optimale forhold for en bygnings brugere. Dette giver resultater når det gælder økonomi, drift og sundhed – ikke mindst for dine medarbejdere.

Kategorier
Viden

Byggetilladelse

 

Derfor skal du søge om byggetilladelse

Når du skal bygge nyt, eller ombygge eksisterende, er det som oftest et krav at der skal søges om byggetilladelse til dit projekt. Du søger byggetilladelse hos din kommune, hvor din ansøgning skal overholde de krav som kommunen har til byggeri, typisk gennem den gældende lokalplan, samt de krav som Bygningsreglementet har til byggeri.

En byggeansøgning skal indeholde detaljeret tegningsmateriale af dit projekt, afløbsplan samt oplysninger om konstruktioner, installationer og materialer. Desuden skal din ansøgning også indeholde enten energirammeberegning eller varmetabsberegning for dit projekt – hvis disse beregninger har relevans for din bygningstype.

Som hovedregel skal du ansøge om byggetilladelse ved:

 • Opførelse af en ny bygning
 • Tilbygning til eksisterende bygning
 • Ombygning af eksisterende bygning.

Der findes er række undtagelser, hvor det ikke er nødvendigt at søge byggetilladelse. Dette kan f.eks. være:

 • Nyt køkken
 • Nyt badeværelse
 • Ændringer i bygningens skillevægge

Husk dog altid, at selvom dit byggeri/projekt ikke kræver en byggetilladelse, så er det stadig et krav at det lever op til Bygningsreglementet.

Tidsramme

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor lang sagsbehandlingstid der er i forbindelse med behandling af ansøgningerne, men generelt anbefaler vi, at du ansøger i god tid. De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på 52 dage i hele landet. Du kan finde din egen kommune her (link).

Vigtigt at huske

På hjemmesiden Byg og Miljø kan du læse nærmere om hvilke elementer der er vigtige at huske. Tidsrammen for sagsbehandling kan være lang, og du sparer dig selv for frustrerende ventetid, hvis du sikrer dig at have alle de krævede elementer med fra start.

Pris

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad omkostningerne til en byggetilladelse er. I nogle kommuner er det gratis, mens andre kommuner kræver et fast timesalær for sagsbehandling. Se nærmere på din kommunes hjemmeside, for at få et indblik i udgifter til byggetilladelse.

Hvis din ansøgning bliver afvist

Står du med en afvist byggeansøgning, er det ikke ensbetydende med at det ikke er muligt at opnå en tilladelse til dit projekt. Måske har dit ansøgningsmateriale ikke indeholdt de rigtige informationer, måske har dit materiale ikke overholdt kommunens krav eller måske er der en tredje faktor der spiller ind. I de fleste tilfælde, er det muligt at lave en ny ansøgning. Her kan det være en god ide at tilknytte en rådgiver der kan vurdere hvordan din ansøgning eller dit projekt kan omdannes, så du kan genansøge på et stærkere grundlag.

Hvis du bygger uden byggetilladelse

Hvis du igangsætter dit projekt uden at have modtaget byggetilladelse, kan kommunen vælge at gøre flere ting. Udover bøder kan kommunen også kræve at du nedriver det byggede, eller i tilfælde af ombygning, at du fører det nye projekt tilbage til oprindelig stand. Det kan derfor have kæmpe omkostninger at opstarte et projekt uden den nødvendige tilladelse.

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE hjælper vi mange kunder videre i deres proces med at opnå byggetilladelse. Vi er specialister i at formulere og formidle vores kunders ideer og behov, og vi ved hvordan man skræddersyer en ansøgning, så den lever op til Bygningsreglementet og de krav som din kommune kan have til dit byggeri. Vi kombinerer vores faglighed med vores specialistviden omkring ansøgningsprocesessen, og vi gør dine byggedrømme realiserbare.

Kategorier
Viden

AB ABC

I byggeriet har bogstaverne AB en helt særlig betydning. De beskriver en række almindelige betingelser, som kan danne ramme for en byggeproces. AB-systemet er ikke lovgivning og det er dermed frivilligt for begge parter om betingelserne skal indgå i kontrakten, men som udgangspunkt anbefaler vi altid at man bruger AB-systemet som ramme, når der udarbejdes en kontrakt for byggeri- og anlægsarbejde. 

AB-systemet er ikke nødvendigvis en totalløsning og det er derfor muligt at til- og fravælge betingelser, samt tilpasse dem, så de er skræddersyede til netop dit projekt og behov.

 

Herunder kan du læse mere om AB-systemets forskellige muligheder. Benyttelsen af de forskellige betingelser er afhængigt af dit projekt og dets udformning, men uanset dit projekts størrelse vil det altid være en fordel at bruge betingelser fra systemet, som udgangspunkt for din kontrakt. Det sikrer dig og dit projekt på den bedst mulige måde.

 

 

AB Forbruger

Almindelige betingelser for aftaler med byggearbejder for forbrugere

AB Forbruger er AB-systemets rammesæt til indgåelse af aftale mellem en privat bygherre og entreprenør/håndværker. Med udgangspunkt i AB Forbruger vil aftalen mellem bygherre og entreprenør indeholde retningslinjer for vejledning, overstigning af pris, forældelsesfrist og betaling.

Som privat bygherre kan du bruge AB Forbruger til disse projekter:

 • Nybyg
 • Renovering
 • Ombygning
 • Tilbygning

GBF 19

Generelle bestemmelser i forbrugeraftaler 2019

GBF 19 er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører og aftaledokumentet kan benyttes af private bygherrer som ramme for en aftale med rådgiver i forbindelse med nybyg, tilbyg ombygning mv.

 • Ligesom det gør sig gældende med AB, er GBF 19 kun gældende hvis begge parter vedtager betingelserne ved indgåelsen af en aftale.
 • GBF 19 kan tilpasses og der kan laves præciseringer alt efter projektets udformning.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anlægsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal imødekomme at aftaler ikke bliver indgået med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en større risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entreprenør, hvor bl.a. byggemøder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indgår begrænset projektering, eller ved anden teknisk rådgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, imødekomme at der bliver indgået aftaler omkring rådgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udført arbejde uden indgåelse af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 •  Bruges primært mellem bygherre og entreprenør eller mellem entreprenør og dennes underentreprenør
 •  AB 18 erstattede AB 92 d. 1. januar 2019, og bragte et øget fokus på gennemgang af et byggeprojekt inden opstart med henblik at komme eventuelle fejl i forkøbet, samt et større fokus på redskaber til at håndtere eventuelle konflikter og tvister.

ABR 18

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR 18 afspejler mange af betingelserne i AB 18. ABR 18 afløste ligeledes en tidligere ramme, ABR 89, og med de nye betingelser er der kommet et øget fokus på projektgennemgang og projekterings- og byggemøder. En aftale indgået med afsæt i ABR 18, indeholder normalt en række ydelsesbeskrivelser som tager afsæt i materiale udarbejdet af rådgivernes organisationer. 

Betingelserne kan finde anvendelse i f.eks. disse forhold:

 • Mellem bygherre og arkitekt
 • Mellem bygherre og bygningskonstruktør
 • Mellem bygherre og ingeniør
 • Mellem entreprenør og dennes rådgivere.

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 bruges som aftalegrundlag når det gælder totalentrepriseforhold, dvs. hvor entreprenøren er ansvarlig for udførelsen, samt den væsentligste del af projekteringen.

 • Det kan være op til fortolkning hvorvidt et projekt er en totalentreprise, men som udgangspunkt skal ABT 18 benyttes hvis der indgår store dele af projektets projektering i entreprenørens opgavebeskrivelse.

APP Projektudvikling

Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektudvikling er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren medvirker til udviklingen af et bygge- eller anlægsprojekt.

 • Ved projektudvikling kan entreprenøren f.eks. medvirke til udarbejdelse af lokalplan eller lokalisering af byggegrund.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om i hvilket omfang, samt med henblik på hvilke mål, at entreprenøren skal deltage i projektudviklingen.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til fag- og totalentreprise og et til totalentreprise.

APP Projektoptimering

Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektoptimering er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren/rådgiveren medvirker til optimering af det udbudte projekt med henblik på at komme med forslag der kan optimere forhold omkring kvalitet, pris og tid.

 • Projektoptimering har som oftest til formål at bibringe en økonomisk besparing.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om med hvilket formål, samt i hvilket omfang, entreprenøren/rådgiveren skal udføre projektoptimering.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til entreprenører og et til rådgivere.

APP Driftskrav

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Driftskrav er en række tillægsbestemmelser der finder anvendelse i forbindelse med måling af en bygnings driftskrav som ikke kan konstateres opfyldt ved aflevering.

 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om driftskravet indhold og forudsætninger, samt målinger heraf.
 • Appendikset indeholder procedure for måling af driftskrav.

APP Incitamenter

Tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (tillægsbetingelser)

APP Incitamenter er en række forslag til bonusaftaler som kan indgås mellem bygherre og entreprenør. Den konkrete bonus opnås af entreprenøren, hvis et kriterie bliver indfriet. Kriteriet fastsættes af bygherre og entreprenør i fællesskab og kan bruges som motivation for entreprenøren.

 • Et katalog over forslag til bonusaftaler der kan indgås mellem entreprenør og bygherre
 • Eksempler på dette kan være bonus ved besparelser, bonus ved mangelfri aflevering før aftalt tid eller bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anlægsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal imødekomme at aftaler ikke bliver indgået med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en større risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entreprenør, hvor bl.a. byggemøder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indgår begrænset projektering, eller ved anden teknisk rådgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, imødekomme at der bliver indgået aftaler omkring rådgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udført arbejde uden indgåelse af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 •  Bruges primært mellem bygherre og entreprenør eller mellem entreprenør og dennes underentreprenør
 •  AB 18 erstattede AB 92 d. 1. januar 2019, og bragte et øget fokus på gennemgang af et byggeprojekt inden opstart med henblik at komme eventuelle fejl i forkøbet, samt et større fokus på redskaber til at håndtere eventuelle konflikter og tvister.

ABR 18

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR 18 afspejler mange af betingelserne i AB 18. ABR 18 afløste ligeledes en tidligere ramme, ABR 89, og med de nye betingelser er der kommet et øget fokus på projektgennemgang og projekterings- og byggemøder. En aftale indgået med afsæt i ABR 18, indeholder normalt en række ydelsesbeskrivelser som tager afsæt i materiale udarbejdet af rådgivernes organisationer. 

Betingelserne kan finde anvendelse i f.eks. disse forhold:

 • Mellem bygherre og arkitekt
 • Mellem bygherre og bygningskonstruktør
 • Mellem bygherre og ingeniør
 • Mellem entreprenør og dennes rådgivere.

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 bruges som aftalegrundlag når det gælder totalentrepriseforhold, dvs. hvor entreprenøren er ansvarlig for udførelsen, samt den væsentligste del af projekteringen.

 • Det kan være op til fortolkning hvorvidt et projekt er en totalentreprise, men som udgangspunkt skal ABT 18 benyttes hvis der indgår store dele af projektets projektering i entreprenørens opgavebeskrivelse.

APP Projektudvikling

Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektudvikling er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren medvirker til udviklingen af et bygge- eller anlægsprojekt.

 • Ved projektudvikling kan entreprenøren f.eks. medvirke til udarbejdelse af lokalplan eller lokalisering af byggegrund.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om i hvilket omfang, samt med henblik på hvilke mål, at entreprenøren skal deltage i projektudviklingen.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til fag- og totalentreprise og et til totalentreprise.

APP Projektoptimering

Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektoptimering er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren/rådgiveren medvirker til optimering af det udbudte projekt med henblik på at komme med forslag der kan optimere forhold omkring kvalitet, pris og tid.

 • Projektoptimering har som oftest til formål at bibringe en økonomisk besparing.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om med hvilket formål, samt i hvilket omfang, entreprenøren/rådgiveren skal udføre projektoptimering.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til entreprenører og et til rådgivere.

APP Driftskrav

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Driftskrav er en række tillægsbestemmelser der finder anvendelse i forbindelse med måling af en bygnings driftskrav som ikke kan konstateres opfyldt ved aflevering.

 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om driftskravet indhold og forudsætninger, samt målinger heraf.
 • Appendikset indeholder procedure for måling af driftskrav.

APP Incitamenter

Tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (tillægsbetingelser)

APP Incitamenter er en række forslag til bonusaftaler som kan indgås mellem bygherre og entreprenør. Den konkrete bonus opnås af entreprenøren, hvis et kriterie bliver indfriet. Kriteriet fastsættes af bygherre og entreprenør i fællesskab og kan bruges som motivation for entreprenøren.

 • Et katalog over forslag til bonusaftaler der kan indgås mellem entreprenør og bygherre
 • Eksempler på dette kan være bonus ved besparelser, bonus ved mangelfri aflevering før aftalt tid eller bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anlægsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal imødekomme at aftaler ikke bliver indgået med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en større risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entreprenør, hvor bl.a. byggemøder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indgår begrænset projektering, eller ved anden teknisk rådgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, imødekomme at der bliver indgået aftaler omkring rådgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udført arbejde uden indgåelse af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE rådgiver vi vores kunder med udgangspunkt i deres behov, forventninger og ønsker for en byggeproces. Vi ved hvor vigtigt det er for kunden, samt for det færdige resultat, at et arbejde indledes med den rigtige kontrakt der giver sikkerhed for både bygherre og for entreprenør/rådgiver.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde den kontrakt der giver dig det optimale udgangspunkt for dit projekt, og samtidig sikkerhed i forhold til de udfordringer der kan dukke op i løbet af projektet.

Kategorier
Viden

Energiramme og varmetab

I Bygningsreglementet er der beskrevet hvilke krav der findes til bygningers energimæssige ydeevne. Der findes to metoder til at dokumentere en bygnings forbrug af energi og der er flere faktorer, der afgør hvilken beregning der skal, og kan, anvendes. I Bygningsreglementet er kravene udspecificeret.

 

Som udgangspunkt er det dog som oftest ved nybyg, tilbyg samt større ombygninger at man bruger en energirammeberegning.

Ved mindre tilbygninger kan man gøre brug af en varmetabsberegning. Disse bruges som oftest ved mindre komplekse tilbygninger, hvor det er varmetabet der har betydning, da der som oftest ikke er installationer i det byggede/tilbyggede.

Når du ansøger om byggetilladelse til dit projekt, skal der indgå en energirammeberegning eller varmetabsberegning i dit ansøgningsmateriale. Beregningerne udarbejdes af en rådgiver med byggeteknisk viden og derfor er det typisk arkitekter, bygningskonstruktører eller ingeniører der beskæftiger sig med energiramme- og varmetabsberegninger.

Denne betydning har energirammen for din bygning

Energirammen danner baggrund for det energimærke en bygning får tildelt. Energimærket bliver tildelt af en uvildig energikonsulent og energimærket er en indikator for bygningens omkostninger i forhold til forbrug af vand, varme og el i forbindelse med beboelse/benyttelse, og det kan især være en vigtig faktor i forbindelse med køb af ejendom. Energirammen er et kvalitetsstempel af bygningen energimæssigt.

Sådan kan UBBE hjælpe dig

Vores medarbejdere er specialister når det gælder rådgivning omkring energiberegninger. Vi udfører energirammeberegninger samt varmetabsberegninger på mange projekter af forskellig kompleksitet, og vi kan rådgive dig omkring dit projekt og de krav der findes til at udfylde en ramme for energiforbrug for netop din bygning.

 

 

 

Kategorier
Viden

ENTREPRISEFORMER

Når du står overfor et byggeprojekt, er det vigtigt at du gør dig overvejelser om hvilken entrepriseform dit projekt skal udføres under. En entreprise er den aftale en bygherre indgår med en håndværker, eller entreprenør, i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt og entrepriseformen er afgørende for forhold der knytter sig til byggestyring, økonomi og ansvar. Valg af entrepriseform afhænger af et byggeprojekts størrelse og kompleksitet og, ikke mindst, af bygherres syn på organisering af byggeprocessen.

 

De forskellige entrepriseformer er reguleret af AB-systemet(link), og derfor er der forskellige betingelser som er gældende, alt efter hvilken entrepriseform der bliver valgt.

 

Fagentreprise

En fagentreprise er en aftale indgået med en enkelt håndværker indenfor dennes fagområde. I forhold til byggestyring er det, ved en fagentreprise, bygherren der har ansvaret og derfor kræver det gode koordineringsevner samt evner til at skabe overblik over et projekt. Når du udbyder dit byggeprojekt i fagentreprise, har du mulighed for at påvirke projektet mest muligt i forhold til udførelsen, men du har, måske med denne entrepriseform, mest at tabe i forhold til økonomi, da det er bygherre, der påtager sig al ansvar i denne entrepriseform, også når det gælder overskredet tidsplan og budget. Det juridiske ansvar er desuden også bygherres.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger fagentreprise:

 • Nyt tag
 • Opførelse af carport
 • Nyt køkken

Hovedentreprise

En hovedentreprise er en aftale indgået med en entreprenør, der påtager sig ansvaret for, at dit projekt bliver udført til tiden og til den aftalte pris. Som bygherre skal du derfor kun kommunikere med hovedentreprenøren, og det gør derfor din rolle betydeligt nemmere. Som bygherre er det dog stadig dit ansvar at indhente de relevante tilladelser, samt sikre at der bliver udført kvalitetskontrol af projektet. Derfor er det en god ide at tilknytte en rådgiver, der kan bistå arbejdet med projektet og sikre den mest trygge vej til målet.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger hovedentreprise:

 • Komplekse rum – fx badeværelse, hvor flere faggrupper oftest er involveret
 • Tilbygninger
 • Ombygninger

Totalentreprise

Hvis du vælger totalentreprise, kan du som oftest læne dig tilbage da det er totalentreprenøren, der tager styring over dit projekt fra start til slut. En totalentreprise bliver tit udbudt i starten af et byggeprojekt. Som oftest på baggrund af et byggeprogram. Selvom dit projekt opføres som totalentreprise, og det derfor er en totalentreprenør der varetager projektet, kan du med fordel tilknytte en ekstern rådgiver, der bistår med tilsyn og bygherrerådgivning. Dette sikrer dig det bedst mulige slutresultat, og den bedst mulige proces derhen.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger totalentreprise:

 • Nybyg

Sådan kan UBBE hjælpe dig

Hos UBBE er vi eksperter i at finde løsninger til behov og udfordringer. Vi kan hjælpe med at formulere en ide til et realiserbart projekt, og vi kan rådgive dig om hvilken entrepriseform du skal vælge til dit projekt, og dermed sikre dig mest mulig tryghed i din proces – lige fra ide til færdigt projekt.

 

Kategorier
Cases

Posttorvet

Posttorvet

Copyright: Nybolig Aabybro

pROJEKTNAVN
Posttorvet

gEOGRAFI
Aabybro

aREAL
3646 kvm

åRSTAL
2021

ARKITEKT
Rødbro & Frederiksen

BYGHERRE
Postvænget 2, Aabybro Aps

YDELSER
Energiramme

Kategorier
Cases

Holstebro Rådhus

Holstebro Rådhus

Copyright: Holstebro Kommune

pROJEKTNAVN
holstebro rådhus

gEOGRAFI
holstebro

aREAL
12.000 kvm

åRSTAL
2020-2021

Bygherre
Holstebro Kommune

Ydelser
Ventilation